Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí xây dựng kho xăng dầu

0,29 MB; 7 trang Ngày phát hành: 05/12/2017

Phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý chi phí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư - xây dựng các kho xăng dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bài báo giới thiệu các cơ chế, phương pháp định giá khí và tình hình áp dụng trên thế giới; từ đó đưa ra một số khuyến nghị về vấn đề định giá khí nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về việc phát triển thị trường khí cạnh tranh tại Việt Nam.

Công ty dầu khí quốc gia trong mối quan hệ với nhà nước

0,36 MB; 7 trang Ngày phát hành: 28/02/2017

Bài báo giới thiệu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của một số NOC, phân tích mối quan hệ giữa NOC với nhà nước, từ đó rút ra một số bài học đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tìm nhanh