Trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của quốc tế (nền tảng là các tiêu chuẩn API, ASME) và thực tế áp dụng phương pháp RBI tại Việt Nam, Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã nghiên cứu, xây dựng phương pháp RBI áp dụng cho việc kiểm định bình chịu áp lực của các công trình chế biến dầu khí.

Lĩnh vực dầu khí sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, do đó cần áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất, đảm bảo an toàn môi trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự cố do hóa chất gây ra.

Tìm nhanh