Lĩnh vực dầu khí sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, do đó cần áp dụng các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất, đảm bảo an toàn môi trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự cố do hóa chất gây ra.

Phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí

0,57 MB; trang Ngày phát hành: 14/12/2018

Phân vùng nguy cơ cháy nổ trong quá trình thiết kế, lắp đặt các công trình dầu khí có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của công tác phòng chống cháy nổ. Trên cơ sở các phương pháp phân vùng nguy cơ cháy nổ (trực tiếp, theo nguồn rò rỉ, trên cơ sở rủi ro), “Hướng dẫn phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí” giúp các đơn vị thống nhất cách quản lý rủi ro và an toàn phòng chống cháy nổ ngay từ khâu thiết kế hoặc cải hoán, giảm thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra, tư vấn cách lựa chọn thiết bị điện, bố trí/lắp đặt các nguồn sinh lửa trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Tìm nhanh