Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của các tập trầm tích tuổi Miocene khu vực Bạch Long Vĩ nhằm làm rõ quy luật phân bố môi trường, tướng trầm tích trong mối liên hệ với hệ thống dầu khí và tiềm năng dầu khí ở khu vực nghiên cứu.

Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu việc ứng dụng tensor cấu trúc trong phân tích các thuộc tính hình học của tài liệu địa chấn cũng như trong việc nâng cao chất lượng tín hiệu địa chấn thông qua lọc khuếch tán bất đẳng hướng.

Tiềm năng và phân bố của dầu khí vẫn là dấu hỏi lớn do công tác tìm kiếm thăm dò trong thời gian qua mới ở mức rất sơ bộ, cần tiếp tục nghiên cứu để định hướng, lựa chọn và mở rộng công tác tìm kiếm thăm dò và đánh giá tiềm năng dầu cho các khu vực quan tâm.

Mô hình đá móng nứt nẻ phong hóa

1,69 MB; 8 trang Ngày phát hành: 31/01/2016

Tổng hợp các kết quả khảo sát thực địa tại các điểm lộ, các hầm lò xuyên cắt các khối đá móng magma ở nhiều nơi trên thế giới cũng như các tài liệu đo đạc, thu thập được ở khu vực bể Cửu Long và lân cận cho thấy các khối móng nằm ở các vị trí khác nhau chịu tác động kiến tạo và biến đổi phong hóa khác nhau trong quá trình biến đổi thành đá có khả năng chứa dầu khí.

Tìm nhanh