Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

(trang)
0,64 (MB)

Chiến lược của các công ty dầu khí thế giới đang hướng tới chuyển đổi dần từ công ty dầu khí sang công ty năng lượng và tập trung phát triển năng lượng xanh vì một thế giới sạch. Bài báo giới thiệu chiến lược phát triển của Eni (Italy) đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020 - 2023. Trong chiến lược của mình, Eni đã đưa ra tham vọng trở thành công ty “không carbon” vào năm 2050. Các mục tiêu và kế hoạch triển khai đã được Eni đưa ra, bao gồm: (i) Tập trung vào lĩnh vực khai thác khí đối với hoạt động năng lượng truyền thống; (ii) Duy trì có giới hạn số lượng các nhà máy lọc dầu truyền thống và tăng cường tối ưu hóa hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của những nhà máy này; (iii) Chuyển đổi dần các nhà máy lọc dầu truyền thống thành các nhà máy lọc dầu sinh học; (iv) Tập trung sản xuất các sản phẩm đặc trưng và tăng cường hoạt động tái chế các nguồn thải; (v) Đa dạng hóa, mở rộng chuỗi giá trị sản phẩm và tăng cường lĩnh vực cung cấp dịch vụ.

Chiến lược phát triển của Eni có thể là mô hình tham khảo tốt cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi xây dựng chiến lược phát triển trong bối cảnh bức tranh năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

  Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

  Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

  Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas