Đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo quản lý: Mô hình đề xuất cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(trang)
0,33 (MB)
1 Viện Dầu khí Việt Nam
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận, thông lệ thực hành tốt về đào tạo phát triển lãnh đạo các doanh nghiệp dầu khí trên thế giới hiện nay là thực hiện theo khung năng lực, tối ưu hóa thời gian và chi phí đào tạo,phải có sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo đương nhiệm. Bài báo phân tích vai trò của đội ngũ lãnh đạo quản lý đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, giới thiệu thông lệ tốt trong xu hướng đào tạo phát triển lãnh đạo quản lý được áp dụng trên thế giới hiện nay, từ đó đề xuất xây dựng mô hình đào tạo lãnh đạo quản lý cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.  

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

    Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

    Chưa có dữ liệu...