Liên hệ


Copyright © 1978 - 2017 Viện Dầu Khí Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37843061 - 37841727 – 37841728 - Fax: (024) 37844156 - Email: contact@vpi.pvn.vn