Thứ tư, 22/07/2020

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Sáng ngày 22/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Phiên toàn thể có sự tham dự trực tiếp của trên 300 đại biểu trong và ngoài nước, gần 1.500 đại biểu tại 63 điểm cầu trong nước và 30 điểm cầu quốc tế. 

TSKH. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TSKH. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: “Năng lượng là ngành kinh tế - kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị - ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái”. 
Về các nhiệm vụ trọng tâm, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng cần xác định rõ các nhiệm vụ trong từng giai đoạn để cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 55-NQ/TW; kiến nghị, đề xuất cụ thể để sớm hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành năng lượng theo tinh thần của Nghị quyết, nhất là xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả; cơ chế, chính sách đột phá cho chuyển dịch năng lượng thành công từ chủ yếu là năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; cơ chế tạo thuận lợi cho huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển năng lượng quốc gia; vấn đề công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng... 
Đồng thời, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng cần trao đổi, đề xuất những vấn đề lớn, mang tính chiến lược để tạo lập cơ chế, chính sách tạo điều kiện để hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng sạch và tái tạo tại các vùng và địa phương có lợi thế phát triển, chú trọng đối với một số địa phương còn nhiều khó khăn; quan tâm đến những vấn đề vướng mắc chủ yếu về chính sách pháp luật hiện nay tại các địa phương để đề xuất, kiến nghị xử lý toàn diện, triệt để. Làm rõ các kinh nghiệm quốc tế về mô hình, cơ chế, chính sách, về các giải pháp công nghệ đột phá trong phát triển năng lượng, nhất là trong chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển bền vững. 
Về vấn đề hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết cần tập trung sửa đổi, bổ sung các Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng mới Luật Năng lượng tái tạo; sớm nghiên cứu, xây dựng mới, bổ sung điều chỉnh đồng bộ các văn bản quy phạm phát luật dưới các luật này để hướng dẫn, triển khai hiệu quả các nội dung mới, khắc phục các tồn tại, bất cập, trong hoạt động của ngành năng lượng hiện nay. 
Xây dựng các cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển các dự án năng lượng; cơ chế tài chính và huy động vốn cho phát triển nguồn điện và hệ thống truyền tải điện. Cơ chế phát triển đột phá đối với điện gió ngoài khơi xa bờ; cơ chế đấu thầu, đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp, đặc biệt trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới; cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời phân tán với mục đích tự dùng; cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa nhà máy điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện; chính sách thuế khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo… Xây dựng quy định về lộ trình đổi mới công nghệ trong ngành năng lượng; phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng...