Thứ hai, 06/01/2020

Cơ chế chưa đủ để hỗ trợ ngành Dầu khí vượt qua khó khăn

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, thực hiện kế hoạch năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng “đầu tư bao giờ cũng có cái được và có cái rủi ro” và “cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí chưa đủ để hỗ trợ ngành Dầu khí vượt qua khó khăn”, đặc biệt là cơ chế cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.