Thứ tư, 01/09/2021

Petrovietnam “kiên định vững vàng trước thách thức”

Nhân dp k nim 46 năm Ngày thành lp Tng cc Du m và Khí đt Vit Nam (nay là Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam), thay mt Đng y, lãnh đo Tp đoàn, đng chí Hoàng Quc Vượng - Bí thư Đng y, Ch tch Hi đng Thành viên gi Thư chúc mng các thế h cán b, công nhân viên, người lao đng Du khí. Xin trân trng gii thiu toàn văn bc thư: