Deltaic environments and reservoir sandstones of Nam Con Son basin

  • Tran Khac Tan Vietnam Petroleum Association
  • Ngo Thuong San Vietnam Petroleum Association
  • Nguyen Manh Toan Vietnam Petroleum Association
  • Pham Hai Dang Petrovietnam Exploration Production Corporation
  • Hoang Thi Thu Trang Petrovietnam Exploration Production Corporation
  • Tran Tho Petrovietnam Exploration Production Corporation
Keywords: Sedimentary environment, sandstone, Nam Con Son basin

Abstract

The shoreline is the transition zone that separates nonmarine processes and environments from marine processes and environments. In this zone, there are both marine and nonmarine influences. Delta is complex bodies of sediments deposited at the river mouths. Its morphology and stratigraphy are dependent on the volume of the river and its drainage area as well as on several other factors such as the sediment load of the topography, and the nature and intensity of nearshore marine processes that act to rework and disperse the sediment once it reaches the coast. Also, sediment can be supplied to the shore zone from offshore and alongshore sources, which are unrelated to a river.

Deltaic sandtones play as an important reservoir for oil and gas in many basins around the world. Four major facies and environment types were interpreted using well logs and cores data of wells CS-1X and ST-2X in the Nam Con Son basin. These facies include the delta plain, delta front, shoreface, and pro-delta.

References

F.J. Pettijohn, Sedimentary rocks, 1972.

J.P. Bertrand, Cours de pétrographie appliquée à l'étude des problèmes pétroliers: Étude des roches. Société des Editions Technip et Institut Français du Pétrole, 1969.

Evert van de Graaff, Sedimentology and depositional environments of deep water deposits, 2014.

Phan Huy Quynh và nnk, “Các phức hệ cổ sinh - Các dạng cổ sinh đặc trưng và mối liên quan của chúng tới môi trường trầm tích ở các bồn trũng trầm tích Đệ Tam Việt Nam”, Hà Nội, 1995.

Luca Cosetino, Intergrated reservoir studies. IFP, 2007.

Nguyễn Du Hưng và nnk, “Báo cáo tính trữ lượng dầu khí mỏ Đại Hùng”, 2005.

Marek Kacewicz, ETC, Vietnam basin modeling, Chevron, 2007.

Octanvian Cantuneanu, Principles of sequence stratigraphy. Department of Earth and Admospheric Siences University of Alberta, 2006.

Peter A.Scholle and Darwin Spearing, “Sandstone depositional environments”, American Association of Petroleum Geologists, Vol. 31, 1980. DOI: 10.1306/M31424.

Roger M. Slatt, Stratigraphic reservoir characterization for petroleum geologists, geophysicists and engineers. University of Oklahoma, 2006.

Robert R. Berg, Reservoir sandstones. Texas AS&M University, 1986.

Satinder Chopra and Kurt J. Marfurt, Seismic attributes for prospect identification and reservoir characterization, Society of Exploration Geophysicists. DOI: 10.1190/1.9781560801900.

Trần Khắc Tân, Ban Tìm kiếm Thăm dò, PVEP, “Phân tích môi trường lắng đọng trầm tích lục nguyên, các bồn trũng chứa dầu khí ở Việt Nam theo tài liệu đo địa vật lý giếng khoan GR và SP log”, 2009 - 2010.

Trần Khắc Tân và nnk, “Đá chứa cát kết và môi trường trầm tích”, 2011.

Tran Khac Tan, Nguyen Anh Duc and Pham Hai Dang, “The morphology and depositional environment of the hydrocarbon-bearing sandstones”, 2013.

VPI-VSP, “Báo cáo nghiên cứu cổ địa lý tướng đá Lô 04-1 giếng 04-1-ST-2X", 2012.

Phạm Hải Đăng và nnk, “Đánh giá tiềm năng dầu khí của các cấu tạo triển vọng trong Lô 04-1 bồn trũng Nam Côn Sơn”, PVEP, 2015.

Mark Radomski, “Sedimentology of the CRD-3X cored interval, Nam Con Son basin, Viet Nam”, 2014.

Nguyễn Quang Bô, Lê Văn Trương, Phạm Hồng Quế và nnk, “Cấu trúc địa chất và hệ thống dầu khí bồn trũng Nam Côn Sơn, thềm lục địa Nam Việt Nam”, 1995.

Nguyễn Anh Đức và nnk, “Báo cáo đánh giá cơ hội tìm kiếm thăm dò Lô 03- bồn trũng Nam Côn Sơn”, 2011.

Published
2021-09-30
How to Cite
Khac Tan, T., Thuong San, N., Manh Toan, N., Hai Dang, P., Thi Thu Trang, H., & Tho, T. (2021). Deltaic environments and reservoir sandstones of Nam Con Son basin. Petrovietnam Journal, 9, 13-23. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.09-02
Section
Articles